Vnútorný poriadok školy

Súkromná Základná umelecká škola
Bratislavský chlapčenský zbor
Vnútorný poriadok školy pre žiakov SZUŠ


Vnútorný poriadok pre žiakov ZUŠ je vydaný riaditeľkou školy v zmysle ZP.


1. Vyučovací proces:
 • žiak chodí na vyučovanie pravidelne podľa rozvrhu hodín 5 minút pred začatím vyučovacej hodiny,
 • zdržiavanie žiaka v priestoroch školy mimo vyučovacieho procesu a bez dohľadu pedagóga je zakázané,
 • žiak je povinný dbať na čistotu a poriadok v školských priestoroch, ako aj na osobnú hygienu,
 • na vyučovanie nosí iba veci, ktoré nevyhnutne potrebuje na vyučovanie, prípadne na ktorých sa dohodne s vyučujúcim,
 • žiak nesmie nosiť do priestorov školy predmety, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie,
 • nepoškodzuje zariadenie budovy. V prípade vzniku škody je zákonný zástupca (resp. sám žiak) povinný v plnom rozsahu nahradiť škodu, ktorú spôsobil úmyselne, alebo z ľahostajnosti ,
 • žiak je povinný chodiť na hodiny pripravený,
 • ak sa žiak zo závažných dôvodov nemôže pripraviť na vyučovanie, ospravedlní sa vyučujúcemu na začiatku hodiny,
 • pedagóg i vedenie školy je oprávnené upozorniť na nedostatočný výkon žiaka, jeho absencie, či nezáujem o štúdium rodičom, a to prostredníctvom osobného rozhovoru, alebo písomnou formou,
 • neprítomnosť žiaka zákonný zástupca vopred oznámi pedagógovi i vedeniu školy,
 • počas vyučovacieho procesu je žiak povinný vypnúť mobilný telefón, prípadne ho uviesť do tichého režimu,
 • počas vyučovania je prísne zakázané žuvať žuvačky
 • za vzdelávanie žiak alebo jeho právny zástupca platí vopred a v dohodnutých intervaloch čiastku, stanovenú vedením školy,
 • žiak na vyučovaní tvorivo pracuje, nevyrušuje, je úctivý voči pedagógom i spolužiakom, zároveň vzorne reprezentuje školu na verejnosti,
 • žiak je povinný chrániť svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov.

2. Hodnotenie žiaka a ukončenie štúdia
 • informácie o žiakovi dostávajú rodičia na rodičovských združeniach, písomnou formou je žiak ohodnotený prostredníctvom vysvedčení,
 • klasifikácia žiakov je štvorstupňová: 1= výborný, 2= veľmi dobrý, 3= dobrý, 4= neuspokojivý, celkové hodnotenie: prospel s vyznamenaním, prospel, neprospel
 • žiak môže prerušiť štúdium na základe dohovoru s vedením školy,
 • po ukončení dochádzky je žiak povinný odovzdať všetky zapožičané predmety, ktoré sú vo vlastníctve školy (zborový úbor, notové materiály a pod.),

3. Podujatia školy
 • pri účasti na kultúrnych podujatiach (rôzneho typu a rozsahu) dodržiavajú žiaci pokyny vedúceho pedagóga, ostatných pedagogických zamestnancov a vedenia školy. Rovnako dodržiavajú termín, miesto a čas stretntia,
 • žiak je povinný dodržiavať bezpečnostné pokyny vedúceho pedagóga a ostatných pedagogických zamestnancov,
 • pri aktivitách, uskutočňovaných mimo priestorov školy, je dozor zabezpečený pred, počas a bezprostredne po skončení aktivity,
 • žiak dochádza na koncerty, opery a kultúrne podujatia školy v čase, stanovenom pedagógom, prípadne vedením školy,
 • žiak má povinnosť starať sa o kostým, ktorý je mu zverený a v prípade jeho straty alebo znehodnotenia musí zaplatiť jeho celú hodnotu,
 • žiakom je prísne zakázané na akciách školy fajčiť, piť liehové nápoje, prechovávať a užívať drogy a omamné látky. Porušenie tohto bodu sa berie ako hrubé porušenie správania žiaka,
 • pri organizovaní podujatí mimo školy je nevyhnutné dodržiavať bezpečnostné predpisy,
 • akcie školy (verejné koncerty, operné predstavenia a pod..,) sú súčasťou výchovno – vzdelávacieho procesu,
 • absencia či výrazné meškanie na akcie školy je žiak alebo jeho zákonný zástupca povinný oznámiť v najskoršom možnom termíne.

Tento Vnútorný poriadok pre žiakov SZUŠ nadobúda účinnosť 02.7.2013. Prípadné zmeny schvaľuje riaditeľka školy.

Mgr.Art.Magdaléna Rovňáková, ArtD.
riaditeľka školy SZUŠ - Bratislavský chlapčenský zbor

Čo čítať ďalej